Zapytanie ofertowe nr 16/POIR/2018 na sprzedaż energii elektrycznej dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 16/POIR/2018 zostało unieważnione, gdyż jedyny Wykonawca, który złożył ofertę odstąpił od podpisania umowy na zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym.

Pobierz: 15.11.18 16POIR18 Uniewaznienie

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 16/POIR/2018 wygrała firma:

Innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, z ceną brutto: 281 027,45 zł.

30.10.2018 Uwaga! Poniżej Zamawiający udostępnia treść modyfikacji Zapytania ofertowego w spr. nr 16/POIR/2018

Pobierz: 30.10.18 16POIR18 Modyfikacja ZO

29.10.2018 Uwaga! Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert z dnia 30.10.2018r. na dzień 06.11.2018r.

Zapytanie ofertowe: Sprzedaż energii elektrycznej dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 30.10.2018r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Pliki do pobrania:

19.10.18 16POIR18 !Zapytanie ofertowe – Energia elektryczna

19.10.18 16POIR18 Zał 1 Formularz ofertowy

19.10.18 16POIR18 Zał 2 Opis przedmiotu zamowienia

19.10.18 16POIR18 Zał 3 Istotne postanowienia umowy