Zapytanie ofertowe nr 16/POIR/2020 Zapewnienie obsługi w zakresie weryfikacji dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi w projektach finansowanych ze środków EFRR w ramach POIR

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 16/POIR/2020 wygrała firma:

Varsovia Capital Sp. z o.o., ul. Bagno 2 lok. 73, 00-112 Warszawa, z ceną brutto: 905 280,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

 

Zapytanie ofertowe: Zapewnienie obsługi w zakresie weryfikacji dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi w projektach finansowanych ze środków EFRR w ramach POIR.

 

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w tym postępowaniu.

08.01.2021 16POIR2020 Odpowiedź na pytanie

 

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w tym postępowaniu.

07.01.2021 16POIR2020 Odpowiedź na pytanie

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 11.01.2021r.
  • Oferta powinna mieć formę elektronicznej kopii (skanu) dokumentu sporządzonego w formie pisemnej ? Zamawiający nie wymaga opatrzenia dokumentu podpisem elektronicznym.
  • Oferta musi być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy co najmniej w zakresie wynikającym z oferty.
  • Okres związania ofertą wynosi 60 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
  • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Informacja o wyniku postępowania, zawierająca co najmniej nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia, zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
  • Zamawiający zawrze umowę o treści zgodnej z IPU, z jednym wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

09.12.2020 16POIR20 !Zapytanie ofertowe Weryfikacje

09.12.2020 16POIR20 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

09.12.2020 16POIR20 Zał. nr 2 Formularz cenowy

09.12.2020 16POIR20 Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

09.12.2020 16POIR20 Zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy

09.12.2020 16POIR20 Zał. nr 5 Wzor protokolu odbioru

09.12.2020 16POIR20 Zał. nr 6 Wzór deklaracji poufności i bezstronności

09.12.2020 16POIR20 Zał. nr 7 Wzór zawiadomienia o weryfikacji

09.12.2020 16POIR20 Zał. nr 8 Wzór listy sprawdzającej

09.12.2020 16POIR20 Zał. nr 9 Wzór umowy o przetwarzaniu danych osobowych

09.12.2020 16POIR20 Zał. nr 10 Wzór upoważnienia dla osoby z jednostki w…

09.12.2020 16POIR20 Zał. nr 11 Wzór Raportu z weryfikacji