Zapytanie ofertowe nr 16/POIR/2022: Dostawa energii elektrycznej do budynku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe na: Dostawę energii elektrycznej do budynku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa, działając na podstawie Dz. XI ust. 2 pkt 1 Zapytania ofertowego z dnia 03.10.2022 r., unieważnia postępowanie nr 16/POIR/2022 na dostawę energii elektrycznej do budynku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

03.11.2022 16/POIR/2022 Unieważnienie postępowania

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 02.11.2022 r.
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska,
e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. ? pt. w godz. 7:00-15:00.

Dokumenty do pobrania:

03.10.2022 16POIR2022 !Zapytanie ofertowe – Energia elektryczna

03.10.2022 16POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy (FO)

03.10.2022 16POIR2022 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

03.10.2022 16POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy (PPU)

03.10.2022 16POIR2022 Zał. nr 4 Informacja o punkcie poboru energii

03.10.2022 16POIR2022 Zał. nr 5 Wzór Pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy