Zapytanie ofertowe nr 17/POIR/2019 Zakup biletów i rezerwacje noclegów dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe 17/POIR/2019

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 17/POIR/2019 wygrała firma:

Bankowe Biuro Podróży TravelBank Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa z ceną brutto: 18 963,15 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania Wykonawców. Pytania i odpowiedzi znajdują się w pliku pn. 12.11.19 17POIR19 Odpowiedzi na pytania.

12.11.19 17POIR19 Odpowiedzi na pytania

Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania oraz modyfikuje Zapytanie ofertowe w sposób określony w dokumencie pn. 24.10.19 17POIR19 Odpowiedzi na pytania.

24.10.19 17POIR19 Odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe: Zakup biletów i rezerwacje noclegów dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 15.11.2019r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania: 

16.10.19 17POIR19 !Zapytanie ofertowe Bilety i hotele

16.10.19 17POIR19 Zał nr 1 Formularz ofertowy

16.10.19 17POIR19 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamowienia

16.10.19 17POIR19 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy