Zapytanie ofertowe nr 17/POIR/2022: Świadczenie usługi z zakresu pomocy publicznej przy realizacji projektów B+R i komercjalizacji badań naukowych

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usługi z zakresu pomocy publicznej przy realizacji projektów B+R i komercjalizacji badań naukowych.

 

Zamawiający do wykonania zamówienia nr 17/POIR/2022 wybrał ofertę złożoną przez: Easy State Aid ? Kaznowski, Stasiak, Sp. j., ul. Próżna 5/11, 00-107 Warszawa z ceną oferty brutto: 336 528,00 zł. Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu nr 17/POIR/2022:

Zestawienie ofert 17/POIR/2022

 

Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego:

02.11.2022 17/POIR/2022 Odpowiedź na pytanie

 

Termin i sposób składania ofert:
1. Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 04.11.2022 r.
2. Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznmailto:zamowienia@fnp.org.plym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:
sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. ? pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

05.10.2022 17POIR2022 !Zapytanie ofertowe_Pomoc publiczna

05.10.2022 17POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy (FO)

05.10.2022 17POIR2022 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

05.10.2022 17POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy (PPU)

05.10.2022 17POIR2022 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

05.10.2022 17POIR2022 Zał. nr 5 Wzór oświadczenia o wykonaniu zamówienia osobiście

05.10.2022 17POIR2022 Zał. nr 6 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności

05.10.2022 17POIR2022 Zał. nr 7 Wzór upoważnienia do przebywania na obszarze

05.10.2022 17POIR2022 Zał. nr 8 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych