Zapytanie ofertowe nr 18/POIR/2020 Sprzedaż energii elektrycznej dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Nierozstrzygnięte.

Uzasadnienie: Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa informuje, że działając na podstawie Dz. VII ust. 1 Zapytania ofertowego z dnia 18.09.2020r. unieważnia postępowanie. Zamawiający uznał, że brak poinformowania Wykonawców (w OPZ) o planach Zamawiającego związanych z instalacją fotowoltaiki na budynku ? siedzibie Fundacji, miało lub mogło mieć wpływ na treść złożonych w postępowaniu ofert. Rozstrzygnięcie postępowania w takich okolicznościach mogło by naruszać zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiającego w tym postępowaniu.

24.09.20 18POIR2020 Pytanie i odpowiedz

Zapytanie ofertowe: Sprzedaż energii elektrycznej dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 28.09.2020r.
  • Oferta musi być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w zakresie z niej wynikającym.
  • Oferta powinna mieć formę skanu ? Zamawiający nie wymaga opatrzenia dokumentu podpisem elektronicznym.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pobierz pliki:

18.09.2020 18POIR2020 !Zapytanie ofertowe Energia

18.09.2020 18POIR2020 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

18.09.2020 18POIR2020 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia elektryczna