Zapytanie ofertowe nr 18/POIR/2022: Dostawa komputerów przenośnych i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe: Dostawa komputerów przenośnych i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). 

 

Zamawiający do wykonania zamówienia 18/POIR/2022 wybrał ofertę złożoną przez: VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, z ceną brutto: 14 999,85 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu nr 18/POIR/2022 na dostawę komputerów przenośnych i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP):

Zestawienie ofert 18_POIR_2022

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 26.09.2022 r.
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon.–pt. w godz. 7:00-15:00.

Dokumenty do pobrania:

19.09.2022 18POIR2022 !Zapytanie ofertowe – Komputery

19.09.2022 18POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy (FO)

19.09.2022 18POIR2022 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

19.09.2022 18POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy (PPU)

19.09.2022 18POIR2022 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru końcowego

19.09.2022 18POIR2022 Zał. nr 5 www.videocardbenchmark.net

19.09.2022 18POIR2022 Zał. nr 5 www.cpubenchmark.net