Zapytanie ofertowe nr 19/POIR/2022: Przygotowanie, publikacja i promocja artykułów i podcastów oraz organizację debaty z beneficjentami programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe na: Przygotowanie, publikację i promocję artykułów i podcastów oraz organizację debaty z beneficjentami programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22,
02-611 Warszawa informuje, że działając na podstawie Dz. XI ust. 2 pkt 2 Zapytania ofertowego z dnia 26.10.2022 r. unieważnia postępowanie nr 19/POIR/2022 na przygotowanie, publikację i promocję artykułów i podcastów oraz organizację debaty z beneficjentami programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ze względu na to, że jedyna złożona w postępowaniu oferta podlega odrzuceniu.

08.11.2022 19/POIR/2022 Unieważnienie postępowania

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu nr 19/POIR/2022:

Zestawienie ofert 19/POIR/2022

 

Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego:

27.10.2022 19POIR2022 !Odpowiedź na pytania

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności w terminie do dnia 02.11.2022 r.
  • Zamawiający dopuszcza składanie skanów podpisanych dokumentów składających się na ofertę lub złożenie tych dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, niż te wskazane w ust. 1 przekazywane Zamawiającemu w postępowaniu, powinny być przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon.?pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

26.10.2022 19POIR2022 !Zapytanie ofertowe – Wywiady

26.10.2022 19POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy (FO)

26.10.2022 19POIR2022 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

26.10.2022 19POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy (PPU)

26.10.2022 19POIR2022 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

26.10.2022 19POIR2022 Zał. nr 5 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych