Zapytanie ofertowe nr 21/POIR/2019 Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 21/POIR/2019 wygrała firma:

Golden Line Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów z ceną brutto: 42 658,37 zł,

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

22.10.19 21POIR19 Odpowiedzi na pytania

22.10.19 21POIR19 Zał. 2 Formularz cenowy

Zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 24.10.2019r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania: 

17.10.19 21POIR19 !Zapytanie ofertowe – Tonery

17.10.19 21POIR19 Zał 1 Formularz ofertowy

17.10.19 21POIR19 Zał 2 Formularz cenowy

17.10.19 21POIR19 Zał 3 Opis przedmiotu zamowienia

17.10.19 21POIR19 Zał 4 Istotne postanowienia umowy

17.10.19 21POIR19 Zał 5 Wzor protokolu odbioru