Zapytanie ofertowe nr 22/POIR/2019 Zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych w Internecie

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

 

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 22/POIR/2019 wygrała firma:

Science PR Natalia Osica, ul. 27 Grudnia 44A, 04-665 Warszawa z ceną brutto: 128 104,50 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zamawiający informuje, termin składania ofert w postępowaniu został wydłużony do dnia 24.10.2019r.

Zapytanie ofertowe: Zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych w Internecie.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 22.10.2019r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania: 

14.10.19 22POIR19 !Zapytanie ofertowe – Publikowanie ogłoszeń

14.10.19 22POIR19 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

14.10.19 22POIR19 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamowienia

14.10.19 22POIR19 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

14.10.19 22POIR19 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru