Zapytanie ofertowe nr 22/POIR/2020 Świadczenie usług w zakresie komercjalizacji rozwiązań naukowych i zarządzania własnością intelektualną

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 22/POIR/2020 wygrała firma:

Bury & Bury Kancelaria Patentowa Sp. z o.o., ul. Przyczółkowa 124, 02-968 Warszawa, z ceną brutto: 2 124 825,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w tym postępowaniu.

23.12.2020 22POIR2020 Odpowiedź na pytanie

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług w zakresie komercjalizacji rozwiązań naukowych i zarządzania własnością intelektualną.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 28.12.2020r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
  • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

25.11.2020 22POIR2020 !Zapytanie ofertowe – Komercjalizacja i IP

25.11.2020 22POIR2020 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

25.11.2020 22POIR2020 Zał. nr 2 Formularz cenowy

25.11.2020 22POIR2020 Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

25.11.2020 22POIR2020 Zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy

25.11.2020 22POIR2020 Zał. nr 5 Wzor protokolu odbioru

25.11.2020 22POIR2020 Zał. nr 6 Wzór upoważnienia do przebywania na obsz…

25.11.2020 22POIR2020 Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności…