Zapytanie ofertowe nr 22/POIR/2021: Dostawa komputerów przenośnych, innego sprzętu IT i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zamawiający informuje, że działając na podstawie Dz. VII ust. 1 Zapytania ofertowego z dnia 23.11.2021 r. unieważnia postępowanie nr 22/POIR/2021.

Uzasadnienie unieważnienia: jedyna złożona oferta przez MS-IT Miłosz Sękala, ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice, podlega odrzuceniu na podstawie Dz. III ust. 3 pkt 1 w związku z Dz. III ust. 2 pkt 1 ww. Zapytania. Zamawiający wymagał, aby składany przez Wykonawcę Formularz ofertowy oraz Opis przedmiotu zamówienia zostały przez niego podpisane. Żaden z tych dokumentów nie został przez Wykonawcę podpisany. Wykonawca nie wycenił monitorów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (brak ceny za monitory w ust. 4 poz. 2 w tabeli), nie złożył pełnego OPZ (brak opisu z ust. 5 dla stacji dokującej dla laptopa); informacje te miały się znaleźć w dokumentach składających się na ofertę, która w tym zakresie nie może być uzupełniona.

 

Modyfikacja Zapytania ofertowego nr 22/POIR/2021 ? na dostawę komputerów przenośnych, innego sprzętu IT i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Zamawiający przekazuje Modyfikację wraz z Załącznikiem nr 2:

24.11.2021 22POIR2021 Modyfikacja Zapytania

24.11.2021 22POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia_Zmodyfikowany

 

Zapytanie ofertowe: Dostawa komputerów przenośnych, innego sprzętu IT i oprogramowania do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 30.11.2021 r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku pełnomocników, zakres umocowania do złożenia oferty powinien być co najmniej zgodny z zakresem oferty.
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

 

Pliki do pobrania:

23.11.2021 22POIR2021 !Zapytanie ofertowe Komputery

23.11.2021 22POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

23.11.2021 22POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

23.11.2021 22POIR2021 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy

23.11.2021 22POIR2021 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru końcowego

23.11.2021 22POIR2021 Zał. nr 5 PassMark CPU – New Laptop