Zapytanie ofertowe nr 22/FENG/2023: Dostawa energii elektrycznej do budynku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe na: Dostawa energii elektrycznej do budynku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

W związku z odmową zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej przez firmę RENPRO Sp. z o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin, Zamawiający do wykonania zamówienia 22/FENG/2023 wybrał Wykonawcę, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę tj. firmę RESPECT ENERGY S.A., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, z ceną oferty brutto: 247 119,30 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

15.11.2023_22FENG2023_Protokol_z_postepowania_powyzej_50_tys._zl_netto_—_ponowny_wybor_podpisany

 

Zamawiający do wykonania zamówienia 22/FENG/2023 wybrał: ofertę firmy RENPRO Sp. z o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin, cena oferty brutto: 242 802,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

07.11.2023_22FENG2023_Protokol_z_postepowania_powyzej_50_tys._zl_netto_podpisany

 

Zamawiający przekazuje w załączeniu następujący dokument do publikacji: 07.11.2023 Zestawienie złożonych ofert 22/FENG/2023

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę oraz pytania należy składać za pomocą Bazy Konkurencyjności: (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) w terminie do dnia 06.11.2023 r.
  • Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w formie skanów podpisanych dokumentów składających się na ofertę lub składanie tych dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, niż te wskazane w ust. 1 przekazywane Zamawiającemu w postępowaniu, powinny być przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Pan Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Pani Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

Dokumenty do pobrania:

22FENG2023 !Zapytanie ofertowe – Energia elektryczna.docx

22FENG2023 Zał. nr 1 Formularz ofertowy (FO).docx

22FENG2023 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).docx

22FENG2023 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy (PPU).docx

22FENG2023 Zał. nr 4 Informacja o punkcie poboru energii.xls

22FENG2023 Zał. nr 5 Wzór Pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy.doc

22FENG2023 Zał. nr 6 Klauzula informacyjna RODO.docx