Zapytanie ofertowe nr 23/POIR/2019 Kompleksowa obsługa fotograficzna Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 23/POIR/2019 wygrała firma:

Grupa Produkcyjna OneHD, ul. Zachodnia 1/30, 20-620 Lublin z ceną brutto: 109 942,32 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa obsługa fotograficzna Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 15.11.2019r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania: 

25.10.19 23POIR19 !Zapytanie ofertowe – Obsługa foto

25.10.19 23POIR19 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

25.10.19 23POIR19 Zał. nr 2 Formularz cenowy

25.10.19 23POIR19 Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

25.10.19 23POIR19 Zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy

25.10.19 23POIR19 Zał. nr 5 Wzor protokolu odbioru