Zapytanie ofertowe nr 23/POIR/2022: Przygotowanie, publikacja i promocja artykułów i podcastów oraz organizacja debaty z beneficjentami programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe na: Przygotowanie, publikację i promocję artykułów i podcastów oraz organizację debaty z beneficjentami programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Zamawiający do wykonania zamówienia nr 23/POIR/2022 wybrał ofertę złożoną przez: Polityka Sp. z o.o. S.K.A., ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa, z ceną oferty brutto: 300 267,60 zł. Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu nr 23/POIR/2022:

Zestawienie ofert 23/POIR/2022

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności w terminie do dnia 21.11.2022 r.
  • Zamawiający dopuszcza składanie skanów podpisanych dokumentów składających się na ofertę lub złożenie tych dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, niż te wskazane w ust. 1 przekazywane Zamawiającemu w postępowaniu, powinny być przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. ? pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

14.11.2022 23POIR2022 !Zapytanie ofertowe – Wywiady

14.11.2022 23POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy (FO)

14.11.2022 23POIR2022 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

14.11.2022 23POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy (PPU)

14.11.2022 23POIR2022 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

14.11.2022 23POIR2022 Zał. nr 5 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych