Zapytanie ofertowe nr 24/POIR/2023: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Zamawiający – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, do wykonania zamówienia wybrał ofertę złożoną przez: Ludmiła Śnieżko dB Unlimited, ul. M. Langiewicza 17/1, 02-071 Warszawa, z ceną brutto: 46 303,35 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Zamawiający przekazuje w załączeniu następujący dokument do publikacji: 07.11.2023 Zestawienie ofert 24/POIR/2023

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)
    w terminie do dnia 06.11.2023 r.
  • Zamawiający dopuszcza składanie skanów podpisanych dokumentów składających się na ofertę lub złożenie tych dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, niż te wskazane w ust. 1 przekazywane Zamawiającemu w postępowaniu, powinny być przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Pan Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Pani Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

27.10.2023_24POIR2023_Zapytanie_ofertowe_-_Materiały_info-promo

27.10.2023_24POIR2023_Zal._nr_1_Formularz_ofertowy_FO

27.10.2023_24POIR2023_Zal._nr_2_Opis_przedmiotu_zamowienia_OPZ

27.10.2023_24POIR2023_Zal._nr_3_Projektowane_postanowienia_umowy_PPU

27.10.202_ 24POIR2023_Zal._nr_4_Wzor_protokolu_odbioru

27.10.2023_24POIR2023_Zal._nr_5_Klauzula_informacyjna_RODO