Zapytanie ofertowe nr 25/POIR/2019 usługi cateringowe realizowane w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 25/POIR/2019 wygrała firma:

Bracia Pietrzak Sp. j., ul. Paderewskiego 17, 05-220 Zielonka, z ceną brutto: 76 402,75 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zamawiający informuje, że opis modyfikacji Zapytania ofertowego znajduje się w dokumencie pn. 13.01.2020r. 25POIR19 Modyfikacja zapytania ofertowego i przedłużenie terminu składania ofert.

13.01.20 25POIR19 Mod ZO i przedłużenie terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe: Usługi cateringowe realizowane w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do końca dnia 14.01.2020r.
  • Oferta powinna mieć formę skanu.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pliki do pobrania:

31.12.19 25POIR19 !Zapytanie ofertowe Catering

31.12.19 25POIR19 Zał nr 1 Formularz ofertowy

31.12.19 25POIR19 Zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

31.12.19 25POIR19 Zał nr 3 Istotne postanowienia umowy

31.12.19 25POIR19 Zał nr 4 Wzor protokolu odbioru

31.12.19 25POIR19 Zał nr 5 Menu