Zapytanie ofertowe nr 25/POIR/2023: Dostawa sprzętu komputerowego dla pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – 2 części

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe na: Dostawę sprzętu komputerowego dla pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – 2 części

 

Zamawiający – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, rozstrzygnął postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego dla pracowników Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)2 części i do wykonania zamówienia wybrał następujące oferty:

1) na część nr 1: Eugeniusz Sienicki GIGA MULTIMEDIA, ul. Włodarzewska 65B, 02-384 Warszawa, z ceną brutto: 161 130,00 zł.

2) na część nr 2: VIDA Andrzej Tarasek, ul. K. I. Gałczyńskiego 18, 40-587 Katowice, z ceną brutto: 48 565,98 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

 

Zamawiający przekazuje w załączeniu następujący dokument do publikacji: 17.11.2023_Zestawienie ofert 25_POIR_2023.

 

Zamawiający przekazuje w załączeniu następujący dokument do publikacji: 13.11.2023 25POIR2023_Wyjaśnienia i zmiany treści Zapytania ofertowego.

Zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przesunięty na dzień 16.11.2023 r.

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności: (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) w terminie do dnia 13.11.2023 r.
  • Zamawiający dopuszcza składanie skanów podpisanych dokumentów składających się na ofertę lub złożenie tych dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, inne niż te wskazane w ust. 1 przekazywane Zamawiającemu w postępowaniu, powinny być przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Pan Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Pani Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

 

Dokumenty do pobrania:

06.11.2023_25POIR2023_Zapytanie_ofertowe_Sprzęt_komputerowy_2_części

06.11.2023_25POIR2023_Zał._nr_1_Formularz_ofertowy_(FO)

06.11.2023_25POIR2023_Zał._nr_2_Opis_przedmiotu_zamówienia_(OPZ)

06.11.2023_25POIR2023_Zał._nr_3_Projektowane_postanowienia_umowy_(PPU)

06.11.2023_25POIR2023_Zał._nr_4_Wzór_protokołu_odbioru

06.11.2023_25POIR2023_Zał._nr_5_Klauzula_informacyjna_RODO

06.11.2023_25POIR2023_Zał._nr_6_www.cpubenchmark.net