Zapytanie ofertowe nr 28/POIR/2023: Kompleksowa obsługa polegająca na druku i dostawie publikacji do siedziby Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa obsługa polegająca na druku i dostawie publikacji do siedziby Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

 

Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa informuje, że działając na podstawie Dz. XI ust. 2 pkt 6 Zapytania ofertowego z dnia 08.11.2023 r. unieważnia ww. postępowanie ze względu na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

20.11.2023_28POIR2023_Unieważnienie_postępowania_Druk

 

Zestawienie złożonych ofert: 17.11.2023_Zestawienie_złożonych_ofert_28POIR2023

 

Zamawiający przekazuje w załączeniu następujący dokument do publikacji: 15.11.2023_28POIR2023_Wyjasnienia_i_zmiany_tresci_Zapytania_ofertowego

Zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przesunięty na dzień 16.11.2023 r.

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnfunduszeeuropejskie.gov.pl)
    w terminie do dnia 15.11.2023 r.
  • Zamawiający dopuszcza składanie skanów podpisanych dokumentów składających się na ofertę lub złożenie tych dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, niż te wskazane w ust. 1 przekazywane Zamawiającemu w postępowaniu, powinny być przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@fnp.org.pl.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Pan Andrzej Czajka, e-mail: czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Pani Ewa Łatkowska, e-mail: latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. – pt. w godz. 7:00-15:00.

Dokumenty do pobrania:

08.11.2023_28POIR2023_Zał._nr_1_Formularz_ofertowy_FO.docx

08.11.2023_28POIR2023_Zał._nr_2_Formularz_cenowy.xls

08.11.2023_28POIR2023_Zał._nr_3_Projektowane_postanowienia_umowy_PPU.docx

08.11.2023_28POIR2023_Zał._nr_4_Wzór_protokołu_odbioru.docx

08.11.2023_28POIR2023_Zał._nr_5_Klauzula_informacyjna_RODO.docx

08.11.2023_28POIR2023_Zapytanie_ofertowe_Druk.docx