Zapytanie ofertowe: Przygotowanie, publikacja i promocja wywiadów z beneficjentami programu FNP – Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 04/POIR/2021 wygrała firma:

Rekomendowana oferta: [1]POLITYKA Sp. z o.o. Sp. k.a., ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa z ceną brutto 116 850,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

26.03.2021 04POIR2021 Zmiana Zapytania Ofertowego

Zamawiający informuje, że poniżej udostępnia pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w tym postępowaniu.

23.03.2021 04POIR2021 Odpowiedzi na pytania_1

23.03.2021 04POIR2021 Odpowiedzi na pytania_2

24.03.2021 04POIR2021 Odpowiedzi na pytania 3

 

Zapytanie ofertowe: Przygotowanie, publikacja i promocja wywiadów z beneficjentami programu FNP – Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 29.03.2021r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pobierz pliki:

17.03.2021 04POIR2021 !Zapytanie ofertowe Wywiady

17.03.2021 04POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

17.03.2021 04POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

17.03.2021 04POIR2021 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

17.03.2021 04POIR2021 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

17.03.2021 04POIR2021 Zał. nr 5 Oświadczenie dziennikarza