Zapytanie ofertowe: Świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – Podatek VAT w projektach B+R.

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

 

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 05/POIR/2021 wygrała firma:

Wolniewicz i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych, Adwokata i Doradców Podatkowych Sp. p., ul. Sobieszczyńska 35, 00-764 Warszawa z ceną brutto 509 220,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zapytanie ofertowe: Świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – Podatek VAT w projektach B+R.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 19.04.2021r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pobierz pliki:

17.03.2021 05POIR2021 !Zapytanie ofertowe – Obsługa prawna FNP – Podatki…

17.03.2021 05POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

17.03.2021 05POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

17.03.2021 05POIR2021 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

17.03.2021 05POIR2021 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru

17.03.2021 05POIR2021 Zał. nr 5 Wzor oświadczenia o wykonaniu zamówienia…

17.03.2021 05POIR2021 Zał. nr 6 Wzór upoważnienia do przebywania na obsz…

17.03.2021 05POIR2021 Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności…