Zapytanie ofertowe: Świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – Zamówienia publiczne.

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Odpowiedzi na pytania:

Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi w postępowaniu.

31.05.2021 10POIR2021 Odpowiedź na pytanie

 

Zapytanie ofertowe: Świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – Zamówienia publiczne.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 24.06.2021r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

 

24.05.2021 10POIR2021 Zapytanie ofertowe – Obsługa prawna FNP 

24.05.2021 10POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

24.05.2021 10POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

24.05.2021 10POIR2021 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

24.05.2021 10POIR2021 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

24.05.2021 10POIR2021 Zał. nr 5 Wzór oświadczenia o wykonaniu zamówienia

24.05.2021 10POIR2021 Zał. nr 6 Wzór upoważnienia

24.05.2021 10POIR2021 Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności