Zapytanie ofertowe: Świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ? Zamówienia publiczne.

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

 

Unieważnione: Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa informuje, że działając na podstawie Dz. VII ust. 1 Zapytania ofertowego z dnia 24.05.2021r. unieważnia ww. postępowanie. Zamawiający unieważnia postępowanie, ze względu na możliwość wystąpienia ryzyka nieprawidłowej oceny doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, co mogłoby zostać uznane za naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Odpowiedzi na pytania:

Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi w postępowaniu.

31.05.2021 10POIR2021 Odpowiedź na pytanie

22.06.2021 10POIR2021 Odpowiedź na pytanie

Zapytanie ofertowe: Świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ? Zamówienia publiczne.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 24.06.2021r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

 

24.05.2021 10POIR2021 Zapytanie ofertowe – Obsługa prawna FNP 

24.05.2021 10POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

24.05.2021 10POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

24.05.2021 10POIR2021 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

24.05.2021 10POIR2021 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

24.05.2021 10POIR2021 Zał. nr 5 Wzór oświadczenia o wykonaniu zamówienia

24.05.2021 10POIR2021 Zał. nr 6 Wzór upoważnienia

24.05.2021 10POIR2021 Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności