Zapytanie ofertowe: Świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – zamówienia publiczne

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Zapytanie ofertowe: Świadczenie obsługi prawnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – zamówienia publiczne

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 08.10.2021r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00

 

Pliki do pobrania:

06.09.2021 14POIR2021 Zapytanie ofertowe – Obsługa prawna FNP 

06.09.2021 14POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

06.09.2021 14POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

06.09.2021 14POIR2021 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

06.09.2021 14POIR2021 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

06.09.2021 14POIR2021 Zał. nr 5 Wzór oświadczenia o wykonaniu zamówienia

06.09.2021 14POIR2021 Zał. nr 6 Wzór upoważnienia do przebywania na obszarze, w którym są przetwarzane dane osobowe

06.09.2021 14POIR2021 Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności