Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Zamawiający do wykonania zamówienia 01/POIR/2022 wybrał ofertę złożoną przez: Ekotrade Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, za cenę brutto: 537 662,64 zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym i została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

 

Zamawiający przekazuje zestawienie ofert złożonych w postępowaniu nr 01/POIR/2022 na świadczenie usługi ochrony osób i mienia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP):

Zestawienie ofert 01_POIR_2022

 

Zamawiający przekazuje modyfikację Zapytania ofertowego w postępowaniu:

18.03.2022 01POIR2022 !Modyfikacja Zapytania ofertowego

 

Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi w postępowaniu:

15.03.2022 01POIR2022 !Odpowiedź na pytanie i modyfikacja Zapytania ofertowego

09.03.2022 01POIR2022 !Odpowiedzi na pytania

08.03.2022 01POIR2022 !Odpowiedzi na pytania i modyfikacje Zapytania ofertowego

 

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę można przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl w terminie do dnia 23.03.2022 r.
  • Dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty lub złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Ofertę można również złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego Zapytania ofertowego: sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl tel. 691-810-146 lub Ewa Łatkowska, latkowska@fnp.org.pl tel. (+48) 22 311-84-59, pon. ? pt. w godz. 7:00-15:00.

Dokumenty do pobrania:

18.02.2022 01POIR2022 !Zapytanie ofertowe – Ochrona FNP

18.02.2022 01POIR2022 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

18.02.2022 01POIR2022 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

18.02.2022 01POIR2022 Zał. nr 3 Projektowane postanowienia umowy

18.02.2022 01POIR2022 Zał. nr 4 Wzór protokołu odbioru

18.02.2022 01POIR2022 Zał. nr 5 Wzór upoważnienia do przebywania na obszarze

18.02.2022 01POIR2022 Zał. nr 6 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności