Zapytanie ofertowe: Tłumaczenia pisemne i korekta dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

[06.09.2021] Sprostowanie: Zamawiający informuje, że dokonał ponownego badania ofert w postępowaniu na tłumaczenia pisemne dla FNP i na podstawie Dz. III ust. 2 pkt 7 lit. a Zapytania ofertowego nr 09/POIR/2021 z dnia 15.07.2021r., dokonał poprawienia, błędnie wpisanej przez Wykonawcę (Konsorcjum: ILSP Sp. z o.o. i IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z o.o.) ceny oferty w Części I – tłumaczenia prawne (cena oferty: 130 680,00 zł netto/brutto poprawiona na 65 340,00 zł netto/brutto) jako oczywistej omyłki rachunkowej. Zamawiający jednocześnie informuje, że podtrzymuje rozstrzygnięcie o unieważnieniu postępowania.

Unieważnione: Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa informuje, że działając na podstawie Dz. VII ust. 1 Zapytania ofertowego z dnia 15.07.2021r. oraz na podstawie § 3 ust. 21 Regulaminu udzielania zamówień przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, unieważnia ww. postępowanie ze względu na to, że:

 • w Części I cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia,
 • w Części II nie złożono ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi w postępowaniu i modyfikuje Zapytanie ofertowe.

[22.07.2021 09POIR2021 Modyfikacja Zapytania ofertowego]

Zamawiający przekazuje pismo dot. modyfikacji Zapytania ofertowego i załącznik nr 7.

[19.07.2021 09POIR2021 Modyfikacja Zapytania ofertowego]

[19.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o wykonaniu zamówienia osobiście]

 

Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi w postępowaniu:

[22.07.2021 09POIR2021 Odpowiedź na pytanie]

[16.07.2021 09POIR2021 Odpowiedź na pytanie]

[16.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 5a Próbka 1 Część 1 prawny]

[16.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 5b Próbka 2 Część 1 prawny]

[16.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 6b Próbka 2 Część 2 info.promo]

Zapytanie ofertowe: Tłumaczenia pisemne i korekta dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin i sposób składania ofert:

 • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
  w terminie do końca dnia 02.08.2021r.,
 • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym,
 • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli
  w imieniu Wykonawcy,
 • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

 • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

15.07.2021 09POIR2021 Zapytanie ofertowe – Tłumaczenia

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 4 Wzor protokolu odbioru

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 5a Próbka 1 Część 1 prawny

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 5b Próbka 2 Część 1 prawny

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 6a Próbka 1 Część 2 info.promo

15.07.2021 09POIR2021 Zał. nr 6b Próbka 2 Część 2 info.promo