Zapytanie ofertowe: Ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 06/POIR/2021 wygrała firma:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Stanisława Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa z ceną brutto 16 362,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

Zapytanie ofertowe: Ubezpieczenie majątku i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi w postępowaniu.

16.04.2021 06POIR2021 Odpowiedzi na pytania

Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi w postępowaniu.

Link do pliku

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert. Nowy termin to 19.04.2021r.

Link do pliku

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 15.04.2021r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym,
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli
    w imieniu Wykonawcy,
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

Pobierz pliki:

06.04.2021 06POIR2021 !Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie majątku FNP

06.04.2021 06POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

06.04.2021 06POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

06.04.2021 06POIR2021 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

06.04.2021 06POIR2021 Zał. nr 4 Warunki obligatoryjne

06.04.2021 06POIR2021 Zał. nr 5 Wykaz mienia.xls

06.04.2021 06POIR2021 Zał. nr 6 Informacja o przebiegu szkodowym PZU

06.04.2021 06POIR2021 Zał. nr 7 Informacja o przebiegu szkodowym WARTA

Link do załącznika nr 5 Wykaz mienia:  TUTAJ