Zapytanie ofertowe: Zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej i eksploatacyjnej budynku FNP

Dodano: :: Kategorie: Zamówienia
-A A+

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 13/POIR/2021 wygrała firma:

Mera Technik Sp. z o.o., ul. Ogórkowa 96, 04-998 Warszawa z ceną brutto: 168 337,80 zł

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

 

Zapytanie ofertowe: Zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej i eksploatacyjnej budynku FNP.

Termin i sposób składania ofert:

  • Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: zamowienia@fnp.org.pl
    w terminie do końca dnia 19.08.2021r.,
  • Oferta powinna mieć formę skanu podpisanego dokumentu albo formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym.
  • Oferta powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli
    w imieniu Wykonawcy,
  • Ofertę można również składać korzystając z Bazy Konkurencyjności.

 

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

  • sprawy formalne: Andrzej Czajka, czajka@fnp.org.pl lub tel. (+48) 22 311 84 48, godz. 07:00-15:00.

 

Pobierz pliki:

13POIR2021 Zapytanie ofertowe – Obsługa techniczna budynku

13POIR2021 Zał. nr 1 Formularz ofertowy

13POIR2021 Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

13POIR2021 Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

13POIR2021 Zał. nr 4 Wykaz urządzeń, instalacji i systemów

13POIR2021 Zał. nr 5 Wzór protokołu odbioru

13POIR2021 Zał. nr 6 Wzór upoważnienia

13POIR2021 Zał. nr 7 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności

13POIR2021 Zał. nr 8 Wzór oświadczenia o wykonaniu zamówienia osobiście