Zmiana wzorów umów o imienne stypendium naukowe w programach finansowanych z PO IR

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że wzory umów o imienne stypendium naukowe w programach finansowanych w ramach PO IR, tj. TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY, zostały zmienione.

Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności:

  1. 1 ust. 2 umowy ? umowa o imienne stypendium lub aneksy do niej są przygotowywane przez FNP dopiero po wprowadzeniu przez Kierownika Projektu do systemu informatycznego FNP zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przez stypendystę odpowiedniego statusu (nie ma konieczności przesyłania do FNP wraz z umową zaświadczenia potwierdzającego status stypendysty, musi ono być wprowadzone do systemu informatycznego);
  2. 4 ust. 2 umowy ?aby stypendium mogło być wypłacane od miesiąca, w którym do FNP zostanie dostarczona prawidłowo wypełniona i podpisana Umowa, konieczne jest by konkurs, w którym wybrany został stypendysta, został przeprowadzony najpóźniej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym przekazano do FNP prawidłowo wypełnioną i podpisaną Umowę (w przypadku, gdy konkurs miał miejsce w tym samym miesiącu, w którym podpisana Umowa została przekazana do FNP, stypendium wypłacane będzie dopiero od kolejnego miesiąca);
  3. 4 ust. 8 umowy ?pierwsza transza stypendium wypłacana jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż przed rozpoczęciem okresu na jaki przyznano stypendium (za datę zawarcia umowy, zgodnie z § 13 ust. 7, uznaje się dzień podpisania umowy przez FNP);
  4. 4 ust. 9 umowy ? wypłaty kolejnych transz stypendium są dokonywane nie wcześniej niż w 1 dniu każdego kwartału, wyłącznie po potwierdzeniu przez Kierownika Projektu, że stypendysta spełnia warunki otrzymywania stypendium;
  5. 5 ust 1 umowy ? doprecyzowano obowiązku stypendysty poszerzając je o obowiązek realizowania zadań objętych projektem, a także wskazano, że informację o problemach związanych z projektem stypendysta zobowiązany jest przekazywać Kierownikowi Projektu lub FNP;
  6. 6 Umowy ? obowiązują jedynie sprawozdania okresowe (nie ma sprawozdań końcowych);
  7. 9 ust. 3 umowy ? doprecyzowano, iż wniosek o zmianę okresu na jak przyznano stypendium wymaga akceptacji FNP;
  8. 2 ust. 1, § 3 ust.1, § 13 ust.2 umowy ? zmiany stylistyczne lub językowe, które nie wpływają na obowiązki stron umowy.

Wzory umów znajdą Państwo na stronach programów w dziale Pliki do pobrania.

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

 

Cofnij